Keno

Kết quả Keno được cập nhật theo kết quả chính thức của các thị trường Trung Quốc (Bắc Kinh), Canada, Úc, Slovakia, Hy Lạp, Oregon, New York, Kentucky và Morocco.

KENO được chơi với 20 bi số được rút ngẫu nhiên từ 80 bi số từ 01 tới 80.

Tập hợp của 20 số được chia và tách ra thành vài kiểu và loại cá cược khác nhau với tỷ lệ và cách tính tiền thắng riêng.

Thời gian kết quả chính thức đúng với từng khu vực trò chơi.

Chúng tôi có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu có bất kỳ thời gian chậm trể nào từ trang chính thức.

Chúng tôi có quyền hủy hoặc vô hiệu kết quả rút thăm nếu kết quả rút thăm được công bố trước khi hệ thống đóng cược.

KENO được chia thành vài kiểu cá cược được đặt tên:

 • TÀI/XỈU
 • LẺ/CHẴN
 • CÁC SỐ LẺ/CÁC SỐ CHẴN
 • TRÊN/DƯỚI
 • NGŨ HÀNH
 • NGỌC CẦU
 • HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

Ngoài đặt cược riêng lẻ cho từng thị trường, bạn có thể chọn đặt cược trên nhiều thị trường cùng một lúc, và đặt cược xiên ở màn hình bên ngoài (lobby)

Mỗi lọai cá cược được giải thích chi tiết như sau.

1. lọai cá cược: TÀI,XỈU, ĐIỂM THỰC TẾ/CHÍNH XÁC

TÀI 810 XỈU
Tỷ Lệ 1.95 108 1.95

Nếu tổng của 20 banh số xổ ra bằng 810 thì tất cả đặt cược vào “tài”, “xỉu”, “tài lẻ”, “xỉu lẻ”, “tài chẵn”, “xỉu chẵn” sẽ tự động hoàn trả lại tiền cược; tất cả các đặt cược hỗn hợp sẽ bị hủy nếu quí khách chọn bất kì cược nào phía trên và tiền cược sẽ được hoàn lại cho quí khách.

 • TÀI: Tổng số điểm của 20 bi số lớn hơn 810.
 • XỈU: Tổng số điểm của 20 bi số nhỏ hơn 810.
 • Tổng số điểm của của 20 bi số bằng chính xác 810.

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: 693 là nhỏ hơn 810, vì vậy “XỈU” thắng
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD 195

2. lọai cá cược: LẺ/CHẴN

LẺ CHẴN
Tỷ Lê 1.95 1.95
 • LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ.
 • CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn.

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: Chữ số cuối cùng của 693 là Ba(3). Ba(3) là một số lẻ vì vậy cược “LẺ” thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 1.95 = USD 195

* Số không(0) là một số chẵn và không có hòa/bằng trong kiểu cược này.

3. lọai cá cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3
 • CÁC SỐ LẺ: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số lẻ.
 • CÁC SỐ CHẴN: Từ 20 bi số được rút thăm, hơn 10 số là các số chẵn.
 • HÒA: Từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số lẻ và 10 số chẵn.

Ví Dụ:Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược: Có 11 số lẻ (01, 05, 11, 13, 27, 33, 47, 59, 61, 67 & 79) và 9 số chẵn (04, 10, 20, 30, 32, 36, 40, 54 & 64). Có nhiều số lẻ hơn so với số chẵn, Vì vậy cược “CÁC SỐ LẺ” thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

4. lọai cá cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

TRÊN HÒA DƯỚI
Tỷ Lê 2.3 4.3 2.3
 • TRÊN: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 01-40.
 • DƯỚI: từ 20 bi số được rút thăm, có nhiều hơn 10 số nằm trong khoảng từ 41-80.
 • HÒA: từ 20 bi số được rút thăm, có chính xác 10 số từ khoảng 01-40 và mười số từ khoảng 41-80.

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết quả Cược: Có 13 số (01,04,05,10,11,13,20,27,30,32,33,36 & 40) mà trong khoảng giữa 01 – 40 và 7 số (47,54,59,61,64,67 & 79) mà trong khoảng giữa 41 – 80. Vì vậy cược “TRÊN” thắng.
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 2.3 = USD 230

5. lọai cá cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA và THỔ)

KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
Tỷ Lê 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2
 • KIM: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 210-695.
 • MỘC: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 696-763.
 • THỦY: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 764-855.
 • HỎA: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 856-923.
 • THỔ: Tổng số điểm của của 20 bi số được rút thăm, trong khoảng từ 924-1410.

Ví Dụ Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Tổng Số Điểm: 693
Kết quả Cược: 693 nằm trong khoảng giữa 210 – 695. Vì vậy cược “KIM” thắng
Tiền Cược: USD 100
Thanh Toán: USD 100 x 9.2 = USD 920

6. lọai cá cược: NGỌC CẦU

Trong phần cược này,người chơi tùy chọn trong khỏang từ 1 đến 5 bi số trong phạm vi từ 01 đến 80 bi số.Sau đó hệ thống ngẫu nhiên rút ra 20 bi số khác nhau trong phạm vi từ 01-80 bi số.Tỷ lệ thanh tóan căn cứ vào kết quả của các bi số đôí chiếu trên các bi số đã chọn của người chơi.Các chuỗi bi số nối tiếp nhau không được xem là hệ số để thanh tóan.

Bảng Thống Kê Tỷ Lệ Thanh Tóan:

5 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 1 Lựa Chọn
Trúng 5 Bi Số 251 NA NA NA NA
Trúng 4 Bi Số 21 51 NA NA NA
Trúng 3 Bi Số 3.0 6.0 20.3 NA NA
Trúng 2 Bi Số NA 2.0 2.3 10.3 NA
Trúng 1 Bi Số NA NA NA NA 3.3
Không Trúng NA NA NA NA NA

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Người Chơi Lựa Chọn Các Bi Số: 06, 20, 30 & 67
Kết quả Cược: 4 selections, 3 Hits (20, 30 & 67)

7. lọai cá cược: HỖN HỢP TÀI/XỈU & LẺ/CHẴN

TÀI/ODD SMALL/ODD TÀI/EVEN SMALL/EVEN
Tỷ Lệ 3.7 3.7 3.7 3.7
 • TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ.
 • XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số lẻ.
 • TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải lớn hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn.
 • XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 bi số phải nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của tổng điểm 20 bi số kết quả được rút là một số chẵn.

Ví Dụ: Kết Quả Rút Thăm: 01, 04, 05, 10, 11, 13, 20, 27, 30, 32, 33, 36, 40, 47, 54, 59, 61, 64, 67 & 79
Kết Quả: Tổng số điểm là 693.Vì 693 nhỏ hơn 810 điểm và chữ số cuối cùng của 693 là số lẻ (Số 3) nên người chơi sẽ thắng cược nếu cá cược vào phần “XỈU/LẺ”
Thanh Tóan: USD 100 x 3.7 = USD 370

Điều Khoản Và Điều Kiện:

1. Chấp nhận và Cược hợp lệ

1.1 Tài khoản người chơi

Người chơi cần cược số tiền có sẵn trong tài khoản của họ. Tất cả cược sẽ bị hủy nếu trong quá trình kiểm tra lại người chơi chưa từng đặt cọc thành công hoặc chuyển tiền vào tài khoản tương ứng của người chơi.

1.2 Cược được xác nhận

FB88 không thể hủy cược một khi cược đã được xác nhận bởi FB88 trong tài khoản của bạn. Trừ khi cược được tuyên bố là không có giá trị hoặc vì lý do sai kết quả và thanh toán hay những lý do trong phần Điều khoản và Điều kiện này.

1.3 Ghi lại Cược chính xác

Mặc dù mọi nỗ lực để đảm bảo tổng số chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót về thông tin được cung cấp trên trang web.

1.4 Khấu trừ cược / cược không được giải quyết

Tiền cược sẽ được trừ đi trong tài khoản của bạn ngay sau khi đã Đặt Cược,bất kể chưa biết khi nào sẽ có kết quả. FB88 sẽ không hoàn trả tiền cược đã đặt vào trận đấu nơi mà phiếu cược đã được nhận và để cược cho những trận tiếp theo. Những phiếu cược này sẽ được thanh toán khi các trận đấu đã hoàn tất, và thắng, nếu đúng, sẽ được cập nhật vào tài khoản người chơi lúc này.

1.5 Thanh toán thắng cược

Thanh toán thắng cược: hệ thống sẽ tự động cập nhập tiền thắng cược vào trong tài khỏan.Những phần cập nhật vào tài khoản của bạn không có nghĩa chứng minh bạn thắng và hoặc nếu số tiền đã được chuyển (ghi nợ) từ tài khoản tương ứng của bạn. Nếu trong trường hợp kiểm tra định kỳ, có bất kỳ bằng chứng của hành vi lừa gạt hoặc phi pháp, FB88 có quyền làm mất giá trị thắng cược hoặc sửa tài khoản của bạn.

1.6 Quyết định cuối cùng về Cược của FB88

Bạn đồng ý rằng FB88 và những xác nhận sẽ có quyền cuối cùng quyết định việc kết thục bất kỳ cược của bạn và phụ thuộc vào hoàn cảnh tạo nên.

1.7 Người chơi chịu trách nhiệm về Phần thưởng

Bất kỳ loại thuế và phí áp dụng đối với bất kỳ giải thưởng nào được trao cho bạn hay bất kỳ khoản thanh toán cho bạn, bạn có trách nhiệm duy nhất.FB88 có thể báo cáo và giữ bất kỳ số tiền từ tiền thắng của bạn để tuân thủ bất kỳ luật áp dụng. Giải thưởng không được chuyển nhượng, thay thế hoặc mua lại.

2. Đặt Cược

2.1 Mức cược thấp nhất

Mức cược thấp nhất, tùy thuộc vào từng trò chơi sẽ được áp dụng.

2.2 Máy chủ là bằng chứng của kết quả cược

Trong trường hợp có thể có một hoặc là khác biệt giữa những con số mà người chơi tin rằng họ đã nhập hoặc các hình ảnh hiển thị các trò chơi mà họ đã chơi và những thông tin trong cơ sở dữ liệu duy trì bởi FB88, những thông tin dữ liệu có trong hệ thống sẽ được coi là hợp lệ.

2.3 Chơi trò chơi tự động/Phần mềm trái phép/ Giả mạo/Gian lận

Sử dụng phần mềm chơi trò chơi tự động hoặc bất kỳ phần mềm gian lận để chơi trò chơi hoặc gian lận tài khoản của bạn hoặc của người chơi khác đều bị nghiêm cấm sử dụng và sẽ bị chấm dứt tư cách hội viên, xóa tất cả những tài khoản có liên quan, tiền đặt cọc và tiền thưởng sẽ bị hủy hoặc tịch thu, khởi tố hành vi phạm tội.

Ngoài những điều ở trên, bạn đồng ý rằng Công ty có quyền chấm dứt tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do nào. Nếu có ý kiến về việc tham gia của bạn tại trang web hoặc trên trò chơi có ảnh hưởng không tốt tới nguyên tắc của hệ thống trang web. Bạn do đó từ bỏ bất kỳ và tất cả sự nhờ cậy chống lại sự chấm dứt tài khoản của Công ty.

Bạn nhận biết rằng phần mềm máy tính luôn có lỗi và không thể hoàn chỉnh. Bạn đã biết điều đó nhưng vẫn lợi dụng những điểm yếu này để hoạt động bất hợp pháp. Hơn thế nữa, sau khi đã biết những lỗi này bạn nên thông báo cho FB88 bằng văn bản.

Nếu bạn không hoàn thành sự gánh vác trách nhiệm, FB88 sẽ được hưởng đầy đủ cho tất cả các chi phí bồi thường thiệt hại, bao gồm cả chi phí cho việc tìm hiểu phần mềm bạn dùng để nảy sinh các hành động trong tận dụng các lỗi hay hoặc việc chưa hoàn chỉnh.

Bạn đồng ý rằng các công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, mất mát, hoặc kết quả tổn hại từ việc giả mạo, hoặc truy cập trái phép trang web hoặc tài khoản của bạn. Bất kỳ sự cố gắng của bạn để đạt được phép truy cập vào trang web của hệ thống hoặc bất kỳ tài khoản nào, hoặc cố ý gây thiệt hại cho quá trình diễn ra hoặc hiệu suât của trang web hoặc các trò chơi, hoặc cố tình gây thiệt hại cho trang web hoặc các trò chơi sẽ bị truy tố trước pháp luật và sẽ chấm dứt ngay tài khoản của bạn và hủy tất cả các giải thưởng mà bạn đạt được.

2.4 Những trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát FB88

Bất cứ nơi nào có thể, FB88 luôn cố gắng đảm bảo đầy đủ cho người chơi và cược của họ. Tuy nhiên, có một số trường hợp nằm ngoài sự kiểm soát của FB88. Một số trường hợp bị ngưng kết nối từ trang web (bất cứ lý do gì), FB88 không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ tổn thất có thể có. Nếu một người chơi bị ngưng kết nối sau khi đặt cược và trước đó, trò chơi vẫn chơi bình thường, kết quả của trận chơi đó sẽ vẫn được hiển thị tại tài khoản của người chơi và bất kỳ thua, thắng đều được ghi lại đúng như thế.

2.5 Kết quả nhận cược

Bằng cách đặt thêm bất kỳ cược với FB88, người chơi đã chấp nhận kết quả của trận cược trước đó. Vì vậy, kết quả của cược trước được coi là không còn trong tranh chấp và không hoàn lại tiền cũng như không được điều chỉnh lại.

2.6 Lỗi phần mềm

FB88 có quyền giữ giải thưởng và hủy cược nếu người chơi gian lận hoặc phần mềm có lỗi.

2.7 Tranh chấp về tài khoản

Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến bất kỳ một tài khoản của những người chơi, FB88 có quyền đình chỉ các tài khoản chơi cho đến khi giải quyết được đạt tới. Bất kỳ tranh chấp phải được nộp bằng văn bản ghi rõ ngày, thời gian và chi tiết về tranh chấp và được gửi qua email đến [email protected] FB88sẽ hướng thành viên tranh chấp nghiêm túc và cố gắng để có tất cả các bước hợp lý để điều tra và giải quyết mọi tranh chấp.

2.8 Tỷ lệ cược tối đa

FB88 bảo lưu quyền quyết định về những luật chơi và điều kiện & điều kiện áp dụng cho trò chơi.

3. Qui Định Về Sửa Đổi & Bổ Sung

Chúng tôi có quyền thay đổi hay chỉnh sửa các Điều Kiện và Điều Khoản bất kì lúc nào, và thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay khi được công bố trên website FB88 và bạn đồng ý các thay đổi này và bạn nên thường xuyên xem lại những Điều Kiện Và Điều Khoản này nhằm mục đích theo dõi sự thay đổi đó. Chúng tôi kiến nghị bạn in ra một bản sao của Điều Kiện Và Điều Khoản để tiện theo dõi.

Lotto

Cược Xổ Số FB88 là trò xổ số tại Trung Quốc với cược đặt 3 hoặc 5 số, dựa theo kết quả chính thức tại các giải xổ số 3 hoặc 5 số từ các nhà đài như Xổ Số Xã Hội Trung Quốc 3D (hoặc SWL 3D Trung Quốc), Con Giáp Vui Vẻ, Giang Tây, Thượng Hải, Thiên Tân và Tân Cương.

Kết quả Cược Xổ Số FB88 là sự kết hợp 3 hoặc 5 số theo thứ tự chính xác từ Phải sang Trái và được thanh toán theo kết quả tương ứng với thời gian bốc thăm của các trang xổ số chính thức. Nếu một lượt rút cụ thể không có kết quả từ trang xổ số chính thức trong vòng 24 giờ, tất cả cược xổ số FB88 của lượt quay tương ứng sẽ bị hủy và tiền đặt cược sẽ được hoàn lại.

Bất kỳ thay đổi kết quả nào của lượt quay đó tại các trang xổ số chính thức sau 24 giờ sẽ không được chấp nhận.

Các trang xổ số chính thức và các loại cược cụ thể tại trang cược xổ số FB88 như sau:

Số TT Các Loại Cược
1 Tài/Xỉu của một số xác định
2 Lẻ/Chẵn của một số xác định
3 1 số xác định
4 2 số xác định
5 3 số xác định
6 Tài/Xỉu của Tổng 2 số xác định
7 Lẻ/Chẵn của Tổng 2 số xác định
8 Tài/Xỉu của Tổng 3 số xác định
9 Lẻ/Chẵn của Tổng 3 số xác định
10 Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
11 Cách Biệt của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
12 1 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
13 2 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
14 2 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
15 3 Số (Nhóm 3×6 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
16 3 Số (Nhóm 3×3 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
17 3 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị
Các Đài Xổ Số Chính Thức Số Banh Rút
China SWL 3D 3
Con Giáp Vui Vẻ 5
Giang Tây 5
Thượng Hải 3
Thiên Tân 5
Tân Cương 5

Ý nghĩa cụ thể về các loại cược như sau:

 1. Tài/Xỉu của một số xác định:

Cược đặt vào một số đơn từ 0 đến 9 và Lớn hay Nhỏ.
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “Xỉu” tại con số thứ 3. Kết quả là 279, số thứ 3 là “2”, đây là số Xỉu, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

 1. Lẻ/Chẵn của một số xác định:

Cược đặt vào một số đơn từ 0 đến 9 và Lẻ hay Chẵn.
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “Chẵn” tại con số thứ nhất. Kết quả là 368, số thứ 1 là “8”, đây là số chẵn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 1.95 = $195

 1. 1 số xác định:

Cược đặt vào một số đơn xác định bất kỳ từ 0 đến 9 (số thứ nhất, số thứ 2, số thứ 3,v.v…)

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào số “6” tại con số thứ 2. Kết quả là 15863, số thứ 2 là số “6”, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 8.5 = $850

 1. 2 Số xác định:

Cược đặt hai số xác định từ 0 đến 9 theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “1” và “6” cho số thứ năm và  số thứ hai. Kết quả là 15863, số thứ năm và số thứ hai lần lượt là “1” và”6”, trùng với 2 số lựa chọn đặt cược, do đó cược thắng.
Thanh toán: $100 x 85 = $8,500

 1. 3 Số xác định:

Cược đặt cho ba số xác định từ 0 đến 9 cho 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3 số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3 số đầu tiên ( số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba).

Ví dụ:
Người chơi đặt $100 vào số “1”,”5” và”8’” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba lần lượt là “1”, “5” và “8”, trùng với 2 số lựa chọn đặt cược, do đó cược thắng.
Thanh toán: $100 x 850 = $85,000

 1. Tài/Xỉu của Tổng 2 số xác định:

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng 2 số xác định theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất.
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “Tài” cho số thứ năm và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm và số thứ ba là 1 + 8 = 9 và  số cuối cùng là ‘9”, đây là số “Tài”, do đó cược thắng.
Thanh Toán: $100 x 1.95 = $195

 1. Lẻ/Chẵn của Tổng 2 số xác định:

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng 2 số xác định theo lựa chọn ngẫu nhiên 2 vị trí bất kỳ từ số thứ năm, số thứ tư, số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất.
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “Lẻ” cho số thứ năm và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm và số thứ ba là 1 + 8 = 9 và  số cuối cùng là ‘9”, đây là số “Lẻ”, do đó cược thắng.
Thanh Toán: $100 x 1.95 = $195

 1. Tài/Xỉu của Tổng 3 số xác định:

Cược đặt cho số cuối cùng của tổng ba số xác định từ 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3 số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3 số đầu tiên (số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba).
Xỉu: 0, 1, 2, 3, 4
Tài: 5, 6, 7, 8, 9

Ví dụ:
Người chơi đặt $100 vào “Xỉu” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba là 1 + 5 + 8 = 14 và  số cuối cùng là ”4”, đây là số “Xỉu”, do đó cược thắng.
Thanh Toán: $100 x 1.95 = $195

 1. Lẻ/Chẵn của Tổng 3 số xác định:

Cược đặt cho  số cuối cùng của tổng ba số xác định từ 3 số cuối (số thứ ba, số thứ hai và số thứ nhất) hoặc 3  số ở giữa (số thứ tư, số thứ ba và số thứ hai) hoặc 3  số đầu tiên (số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba).
Lẻ: 1, 3, 5, 7, 9
Chẵn: 0, 2, 4, 6, 8

Ví dụ:
Người chơi đặt $100 vào “Chẵn” cho số thứ năm, số thứ tư và số thứ ba. Kết quả là 15863, tổng của  số thứ năm,  số thứ tư và  số thứ ba là 1 + 5 + 8 = 14 và  số cuối cùng là ”4”, đây là số “Chẵn”, do đó cược thắng.
Thanh Toán: $100 x 1.95 = $195

 1. Tổng của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt cho tổng số thứ nhất, thứ hai và thứ ba nằm trong phạm vi cho trước hay một số cụ thể.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào “21-27” cho Tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 19869, tổng của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 8 + 6 + 9 = 23 và “23” nằm trong khoảng cách từ “21 đến 27”, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 8.68 = $868

 1. Cách Biệt của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt vào cách biệt trong kết quả cụ thể của số thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Cách biệt của số thứ nhất, thứ hai và thứ ba sẽ được tính dựa theo sự khác biệt giữa số lớn nhất và số nhỏ nhất trong 3 số thứ nhất, thứ 2 và thứ 3.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào số “5” cách biệt của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 20166, cách biệt của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là 6 – 1 = 5, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 5 = $500

 1. 1 Số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị:

Cược đặt vào một con số cụ thể của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị là từ 0 đến 9. Cược thắng nếu như bất kỳ số nào của Hàng Trăn, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trì nào.
Tiền trả về sẽ không nhân với số lần xuất hiện của số được chọn trong kết quả.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào số “8” trong các số “Hàng Trăm”, “Chục”, “Đơn Vị”. Kết quả là 15867, số 8 xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 3 = $300

 1. 2 Số của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt vào số cụ thể từ 0 đến 9 cho 2 con số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu như bất kỳ 2 số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trúng với các số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào số “1” và “8” cho 2 con số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 15187, số 1 và số 8 xuất hiện trong nhóm của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 14 = $1,400

 1. 2 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt cho 2 số lặp lại từ 0 đến 9 trong 2 chữ số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu như 2 chữ số của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào các số “1” và “1” trong 2 chữ số của Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 35181, số “1” xuất hiện 2 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trúng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 28 = $2,800

 1. 3 Số (Nhóm 3×6 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt vào 3 số khác nhau từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 số trong kết quả của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào các số “1”, “3” và “5” trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 37513, số “3”, “1” và “5” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trùng với các số được chọn của người chơi, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 140 = $14,000

 1. 3 Số (Nhóm 3×3 ) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt cho hai số lặp lại và một số khác bất kỳ từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 chữ số của nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào các số “1”, “1” và “4” trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 42114, các số “1”, “1” và “4” xuất hiện trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 280 = $28,000

Nếu Kết quả là 42141 or 42411, kết quả cược sẽ thắng với số tiền trả về tương tự.

 1. 3 Số (Giống Nhau) của Hàng Trăm, Chục và Đơn Vị:

Cược đặt cho ba số lặp lại từ 0 đến 9 trong 3 chữ số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Cược thắng nếu bất kỳ 3 số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị trong kết quả trùng với các số được chọn bất kể vị trí nào.

Ví dụ:
Người chơi đặt cược $100 vào các số “1”, “1” và “1” cho 2 số Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị. Kết quả là 37111, số “1” xuất hiện 3 lần trong nhóm Hàng Trăm, Chục, Đơn Vị và trùng với các số người chơi chọn, do đó cược sẽ thắng.
Tiền trả về: $100 x 750 = $75,000